Članovi Saveta za budžet i finansije razmatrali su na današnjoj sednici Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu i većinom glasova ga prihvatili bez primedbi. S obzirom da je izmenom Zakona o budžetskom sistemu, kada su iz definicije indirektnih korisnika budžetskih sredstava izuzeta javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne vlasti, što za posledicu ima da u odlukama o budžetu jedinica lokalne samouprave ovi organizacioni oblici ubuduće neće moći da se iskazuju kao indirektni korisnici budžetskih sredstava, bilo je potrebno izvršiti usaglašavanje lokalnog budžeta sa ovim izmenama Zakona kroz izradu rebalansa budžeta. Usled organizacionih promena u statusu dosadašnjih indirektnih budžetskih korisnika došlo je do prestruktuiranja rashodne strane budžeta, tako što su u Posebnom delu dodata dva nova razdela za dve novoobrazovane gradske uprave, kojima su raspoređena sredstva u visini decembarske kvote u finansijskom planu njihovih prethodnika (javnih preduzeća u likvidaciji). Rebalansom su izvršene i izmene planiranog iznosa budžetskih sredstava za iznos ostvarenih transfera od drugih nivoa vlasti za sufinansiranje projekata ustanova kulture koje su indirektni budžetski korisnici.

Ovakav Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu biće upućen na sutrašnju sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.