Чланови Савета за буџет и финансије разматрали су на данашњој седници Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину и већином гласова га прихватили без примедби. С обзиром да је изменом Закона о буџетском систему, када су из дефиниције индиректних корисника буџетских средстава изузета јавна предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне власти, што за последицу има да у одлукама о буџету јединица локалне самоуправе ови организациони облици убудуће неће моћи да се исказују као индиректни корисници буџетских средстава, било је потребно извршити усаглашавање локалног буџета са овим изменама Закона кроз израду ребаланса буџета. Услед организационих промена у статусу досадашњих индиректних буџетских корисника дошло је до преструктуирања расходне стране буџета, тако што су у Посебном делу додата два нова раздела за две новообразоване градске управе, којима су распоређена средства у висини децембарске квоте у финансијском плану њихових претходника (јавних предузећа у ликвидацији). Ребалансом су извршене и измене планираног износа буџетских средстава за износ остварених трансфера од других нивоа власти за суфинансирање пројеката установа културе које су индиректни буџетски корисници.

Овакав Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину биће упућен на сутрашњу седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.