Na današnjoj sednici Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja razmatran je i većinom glasova je prihvaćen Predlog odluke o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva za delatnosti održavanja i popravki stambenih i poslovnih zgrada, obezbeđivanja javnog osvetljenja i pružanja dimničarskih usluga.

Predlogom odluke je predviđeno da Grad ovlasti JKP „Stan“ da izabere najboljeg privatnog partnera-ponuđača s kojim će Grad i JKP „Stan“ sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu, bez elemenata koncesije, na period ne duži od deset godina. Predlog je da „Stan“ sa privatnim partnerom osnuje društvo posebne namene (DPN) i da mu se poveri obavljanje komunalnih delatnosti održavanja i popravki stambenih zgrada, javnog osvetljenja i pružanje dimničarskih usluga, a da osnivački ulozi u DPN budu u srazmeri 70% prema 30% u korist privatnog partnera. Privatni investitor trebalo bi da obezbedi sredstva za otpremnine za višak zaposlenih, jer trenutno „Stan“ ima 249 radnika, a po gradskoj odluci treba da ima 137. Takođe, investitor bi morao da isplati sva dugovanja i neizmirene obaveze koje su na dan 31. decembra 2015. godine iznosile oko 822 miliona dinara plus troškovi za oko 300 pokrenutih sudskih sporova.

Predlog odluke o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva za delatnosti održavanja i popravki stambenih i poslovnih zgrada, obezbeđivanja javnog osvetljenja i pružanja dimničarskih usluga biće sutra i na dnevnom redu sednice Skupštine Grada gde će odbornici doneti konačnu odluku.