Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini raspravljalo se o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Apoteke Novi Sad i Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ za 2016. godinu.

Na predlog zakupodavca Hemofarm AD Vršac raskinut je ugovor o zakupu poslovnih prostorija koje su se nalazile na adresi Rumenačka 1, te je sedište Apoteke privremeno premešteno na lokaciju Narodnog fronta 10. S tim u vezi potrebno je izvršiti izmenu Statuta Apoteke Novi Sad u delu koji se odnosi na sedište Apoteke.

Izmene Programa rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ za 2016. godinu izvršene su u delu investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja, jer su rebalansom budžeta za 2016. godinu obezbeđena dodatna sredstva u iznosu od 2 miliona dinara za investicione aktivnosti, a prenamenom sredstava između tekućih i kapitalnih transfera u iznosu od 2.244.300,00 dinara. Dodatna sredstva namenjena su za izradu projektne dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju zdravstvenog objekta Doma zdravlja „Novi Sad“ na Bulevaru cara Lazara što je preduslov za obezbeđenje bespovratnih sredstava za koje je Grad konkurisao kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije za radove na navedenom objektu, a preostala potrebna sredstva obezbeđena su preraspodelom sredstava nakon okončanih postupaka javnih nabavki Doma zdravlja i ostvarenih ušteda.

Ovi predlozi rešenja biće upućeni na narednu sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.