Pred članicama i članovima Komisije za predstavke i predloge danas su svoj problem izložili predstavnici Udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. U svom obraćanju ukazali su na tešku materijalnu situaciju u kojoj se nalaze ratni veterani, a naročito supruge preminulih ratnih veterana, od kojih mnogi primaju samo socijalnu pomoć. S tim u vezi zatražili su odobravanje popusta u visini 30% od ukupnog zaduženja, kod plaćanja računa JP „Informatika“ i JKP „Vodovod i kanalizacija“ i odobravanje godišnje karte za sve linije gradskog i prigradskog prevoza. Popust za komunalne usluge bi se odnosio na ratne veterane i na porodice preminulih ratnih veterana, a godišnje karte bi koristili ratni veterani lično i supruge preminulih ratnih veterana. Kao obrazloženje ovih svojih zahteva oni su naveli primer Grada Beograda i Subotice koji su odobrili slične popuste, a istakli su da je i Novi Sad odobrio popuste u visini 50% za plaćanje komunalnih usluga, ali samo za ratne vojne invalide.

Na sednici je razmatran i odgovor Gradske uprave za komunalne poslove koji se odnosi na Informaciju o statusu grobnih mesta na Gradskom groblju u Novom Sadu, a vezano za predstavku Društva za rusinski jezik, književnost i kulturu da se grobna mesta istaknutih pesnika oslobode plaćanja naknade za njihovo održavanje. Iz Gradske uprave su odgovorili da su, važećom odlukom, samo grobna mesta na Spomen groblju i grobna mesta u kojima su sahranjeni narodni heroji oslobođena ovih naknada, a da Aleja zaslužnih građana na Gradskom groblju u Novom Sadu ne postoji. JKP „Lisje“, kome je povereno obavljanje pogrebne delatnosti od strane Osnivača, predložilo je da Grad razmotri mogućnost izgradnje Aleje zaslužnih građana na Gradskom groblju, formiranja posebnog organa koji će utvrditi kriterijume za dodelu statusa zaslužnog građanina, kao i način regulisanja obaveza po pitanju održavanja aleja, odnosno grobnih mesta. Na taj način bi se trajno rešio i definisao problem statusa građana Novog Sada koji su dali poseban doprinos razvoju Grada iz različitih oblasti društvenog delovanja.