Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11), Gradska uprava za opšte poslove Grada Novog Sada objavljuje

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se građani da je deo biračkog spiska za područje Grada Novog Sada za izbore za predsednika Republike, raspisane za 2. april 2017. godine, izložen u sedištu Gradske uprave za opšte poslove Grada Novog Sada, Novi Sad, Trg mladenaca br. 7 i da mogu izvršiti uvid i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku, do zaključenja biračkog spiska odnosno do 17. marta 2017. godine. Od 17. marta do 30. marta 2017. godine, upis, brisanje, izmene i dopune ili ispravke biračkog spiska obavljaće se na osnovu rešenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.

U birački spisak se, u skladu sa zakonom, upisuje lice koje ima biračko pravo, odnosno punoletan poslovno sposoban državljanin Republike Srbije, kao i maloletno lice koje će biračko pravo steći najkasnije 2. aprila 2017. godine, prema mestu prebivališta.

Za izbore za predsednika Republike za birača sa boravištem u inostranstvu, po podnetom zahtevu, biće upisan podatak da će birač na izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu na osnovu rešenja Gradske uprave ukoliko ima prebivalište na području Grada Novog Sada. Zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati u inostranstvu podnosi se najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 11. marta 2017. godine, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije. Ovaj podatak u birački spisak upisuje Gradska uprava po mestu poslednjeg prebivališta birača pre odlaska u inostranstvo, odnosno prema poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.

Građani mogu podneti zahtev Gradskoj upravi najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 11. marta 2017. godine, da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice.

Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska, uz odgovarajuće dokaze podnosi se Gradskoj upravi za opšte poslove u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.