Na današnjoj sednici Komisije za rodnu ravnopravnost razmatrani su Predlog odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou Grada Novog Sada i Predlog odluke o ravnopravnosti polova Grada Novog Sada. Na sednici je rečeno da se izradi odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou pristupilo jer Evropska povelja predstavlja okvir za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada u periodu od 2017. do 2019. godine, kojim se unapređuje položaj žena i rodne ravnopravnosti. Taj Lokalni akcioni plan će biti usklađen sa strateškim pravcima definisanim Nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. i sa Akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine. Predlogom ove odluke propisano je da se sredstva za implementaciju Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost planiraju Odlukom o budžetu Grada, a da operativne odluke neophodne za njegovu izradu budu u nadležnosti Gradonačelnika i Gradskog veća. Takođe, predlogom odluke se uređuje da Gradonačelnik potpisuje Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou kao i da Grad Novi Sad preuzima obavezu da obavesti Savet Evropskih opština i regiona i Stalnu konferenciju gradova i opština-nacionalnu koordinatorku za rodnu ravnopravnost za praćenje primene Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou o usvajanju Evrpske povelje.

Predlog odluke o ravnopravnosti polova sačinjen je na osnovu inicijativnog predloga Gradske uprave za opšte poslove i Komisije za rodnu ravnopravnost. Ovim predlogom odluke uređuje se obezbeđivanje ravnopravnosti polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti u Gradu Novom Sadu, njegovim organima, javnim komunalnim i drugim javnim preduzećima i ustanovama, posebnim organizacijama i službama čiji je osnivač Grad Novi Sad. Pod ravnopravnošću polova podrazumeva se ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog sektora, a jednake mogućnosti predstavljaju poštovanje i ostvarivanje ljudskih prava zasnovanih na polu u svim oblastima.

Predlogom odluke utvrđena je obaveza Grada da u okviru svojih nadležnosti stvori jednake mogućnosti za ostvarivanje ravnopravnosti polova, što podrazumeva i saradnju sa nadležnim organom Grada koji je zadužen za planiranje sredstava za rodno budžetiranje, da prati ostvarivanje ravnopravnosti i preduzima mere i aktivnosti koje su u funkciji podsticanja i unapređenja ravnopravnosti polova, kao i da otklanja sve oblike nepravilnosti u pogledu položaja i prava polova i da preduzima mere protiv nasilja koje se zasniva na polu, protiv uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja, seksualnog ucenjivanja i diskriminacije na osnovu pola.