На данашњој седници Комисије за родну равноправност разматрани су Предлог одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу Града Новог Сада и Предлог одлуке о равноправности полова Града Новог Сада. На седници је речено да се изради одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу приступило јер Европска повеља представља оквир за израду Локалног акционог плана за родну равноправност Града Новог Сада у периоду од 2017. до 2019. године, којим се унапређује положај жена и родне равноправности. Тај Локални акциони план ће бити усклађен са стратешким правцима дефинисаним Националном стратегијом за родну равноправност за период од 2016. до 2020. и са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године. Предлогом ове одлуке прописано је да се средства за имплементацију Локалног акционог плана за родну равноправност планирају Одлуком о буџету Града, а да оперативне одлуке неопходне за његову израду буду у надлежности Градоначелника и Градског већа. Такође, предлогом одлуке се уређује да Градоначелник потписује Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу као и да Град Нови Сад преузима обавезу да обавести Савет Европских општина и региона и Сталну конференцију градова и општина-националну координаторку за родну равноправност за праћење примене Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу о усвајању Еврпске повеље.

Предлог одлуке о равноправности полова сачињен је на основу иницијативног предлога Градске управе за опште послове и Комисије за родну равноправност. Овим предлогом одлуке уређује се обезбеђивање равноправности полова и остваривање једнаких могућности у Граду Новом Саду, његовим органима, јавним комуналним и другим јавним предузећима и установама, посебним организацијама и службама чији је оснивач Град Нови Сад. Под равноправношћу полова подразумева се равноправно учешће жена и мушкараца у свим областима јавног и приватног сектора, а једнаке могућности представљају поштовање и остваривање људских права заснованих на полу у свим областима.

Предлогом одлуке утврђена је обавеза Града да у оквиру својих надлежности створи једнаке могућности за остваривање равноправности полова, што подразумева и сарадњу са надлежним органом Града који је задужен за планирање средстава за родно буџетирање, да прати остваривање равноправности и предузима мере и активности које су у функцији подстицања и унапређења равноправности полова, као и да отклања све облике неправилности у погледу положаја и права полова и да предузима мере против насиља које се заснива на полу, против узнемиравања и сексуалног узнемиравања, сексуалног уцењивања и дискриминације на основу пола.