Na sednici Saveta za ekonomski razvoj Grada prihvaćen je Predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Novog Sada za 2017. godinu. Programom podrške detaljnije su sagledane mogućnosti Grada Novog Sada i definisane strateške smernice i pripremljen je odgovarajući set mera podrške. Program podrške jasno utvrđuje elemente koji definišu mere podrške, ciljeve koje treba dostići, očekivane rezultate i indikatore. Sredstva za realizaciju Programa podrške planirana su Odlukom o budžetu Grada za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 15.670.000,00 dinara, a za njegovo sprovođenje nadležna je Gradska uprava za privredu.

Mere predviđene Programom podrške su kreditna podrška-sufinansiranje kamate za poljoprivredne kredite i to u iznosu od 8% od ukupne kamate kod kratkoročnih kredita od 12 ili 18 meseci preko komercijalnih banaka. Sledeća mera je osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Zatim nabavka opreme za zaštitu bilja za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju na otvorenom polju, organska proizvodnja-sadni i semenski materijal dozvoljen za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrola i sertifikacija i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju, a deo su svih ostalih mera ruralnog razvoja. Kao jedna od značajnih mera navedena je i podrška mladima u ruralnim područjima kao početna pomoć za pokretanje poslovanja za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava, ali i ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla-podrška za zaštitu geografskog porekla proizvoda. Tu su još i mere u vidu podsticaja za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju koje obuhvataju informativne aktivnosti, sajmove, izložbe, manifestacije i studijska putovanja.

Predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Novog Sada za 2017. godinu biće upućen na sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.