На седници Савета за економски развој Града прихваћен је Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2017. годину. Програмом подршке детаљније су сагледане могућности Града Новог Сада и дефинисане стратешке смернице и припремљен је одговарајући сет мера подршке. Програм подршке јасно утврђује елементе који дефинишу мере подршке, циљеве које треба достићи, очекиване резултате и индикаторе. Средства за реализацију Програма подршке планирана су Одлуком о буџету Града за 2017. годину у укупном износу од 15.670.000,00 динара, а за његово спровођење надлежна је Градска управа за привреду.

Мере предвиђене Програмом подршке су кредитна подршка-суфинансирање камате за пољопривредне кредите и то у износу од 8% од укупне камате код краткорочних кредита од 12 или 18 месеци преко комерцијалних банака. Следећа мера је осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња. Затим набавка опреме за заштиту биља за воћарску и виноградарску производњу на отвореном пољу, органска производња-садни и семенски материјал дозвољен за употребу у органској производњи, контрола и сертификација и друге инвестиције које се односе на органску производњу, а део су свих осталих мера руралног развоја. Као једна од значајних мера наведена је и подршка младима у руралним подручјима као почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава, али и економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла-подршка за заштиту географског порекла производа. Ту су још и мере у виду подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју које обухватају информативне активности, сајмове, изложбе, манифестације и студијска путовања.

Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2017. годину биће упућен на седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.