Na današnjoj sednici Saveta za ekonomski razvoj Grada razmatran je Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2017. godinu.

Pravni osnov za donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2017. godinu sadržan je u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, kojim je predviđeno da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koristi prema  Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju Komisije koju obrazuje Gradonačelnik uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2017. godinu sadrži pregled ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta po katastarskim opštinama, po oblicima svojine, po klasama i kulturama, zatim stanje zaštite poljoprivrednog zemljišta sa pregledom sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, program utvrđivanja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, pregled javnog nadmetanja za korišćenje bez plaćanja naknade i po pravu prečeg zakupa-stočari, pregled ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je obuhvaćena nadmetanjima i zemljišta koje neće biti predmet javnog nadmetanja.

Grad Novi Sad raspolaže sa 46.333,2 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta sa visokim procentom površina od čak 95% zemljišta od I do IV klase. Od ukupnog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini je 5.796,4046 hektara. Po osnovu prava prečeg zakupa, na osnovu uzgajanja životinja, opredeljeno je u zakup 652,1446 hektara, a po osnovu prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta bez plaćanja naknade predviđeno je da se izda u zakup 851,8541 hektara.

Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2017. godinu predviđeno je za davanje u zakup 3.118,0082 hektara, prosečne površine za nadmetanje oko 16,0722 hektara, a od zakupa se očekuje prihod u iznosu od 22.659.552,00 dinara. Od zakupa po programima za 2014, 2015. i 2016. godinu očekuje se prihod od 1.962.980,00 dinara, po osnovu vansudskih poravnanja 55.752.460,00 i od naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta očekuje se prihod od 5.000.000,00 dinara, što će za 2017. godinu, zajedno sa prenetim sredstvma iz prethodnih godina, iznositi 125.824.992,00 dinara.

Ovim programom predviđeno je da se za kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta utroši 4.500.000,00 dinara, za podizanje vetrozaštitnih pojaseva 7.350.000, za uređenje i opremanje poljoredarske službe 12.761.499,00 dinara, za odvodnjavanje i navodnjavanje oko 55,5 miliona, za uređenje atarskih puteva sa otresištima oko 31 milion, a za studijsko istraživačke radove iz oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta skoro 13 miliona dinara.