На данашњој седници Савета за економски развој Града разматран је Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2017. годину.

Правни основ за доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2017. годину садржан је у Закону о пољопривредном земљишту, којим је предвиђено да се пољопривредно земљиште у државној својини користи према  Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе по претходно прибављеном мишљењу Комисије коју образује Градоначелник уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2017. годину садржи преглед укупних површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама, по облицима својине, по класама и културама, затим стање заштите пољопривредног земљишта са прегледом система за одводњавање и наводњавање, програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, преглед јавног надметања за коришћење без плаћања накнаде и по праву пречег закупа-сточари, преглед укупне површине пољопривредног земљишта у државној својини која је обухваћена надметањима и земљишта које неће бити предмет јавног надметања.

Град Нови Сад располаже са 46.333,2 хектара обрадивог пољопривредног земљишта са високим процентом површина од чак 95% земљишта од I до IV класе. Од укупног пољопривредног земљишта у државној својини је 5.796,4046 хектара. По основу права пречег закупа, на основу узгајања животиња, опредељено је у закуп 652,1446 хектара, а по основу права коришћења пољопривредног земљишта без плаћања накнаде предвиђено је да се изда у закуп 851,8541 хектара.

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2017. годину предвиђено је за давање у закуп 3.118,0082 хектара, просечне површине за надметање око 16,0722 хектара, а од закупа се очекује приход у износу од 22.659.552,00 динара. Од закупа по програмима за 2014, 2015. и 2016. годину очекује се приход од 1.962.980,00 динара, по основу вансудских поравнања 55.752.460,00 и од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта очекује се приход од 5.000.000,00 динара, што ће за 2017. годину, заједно са пренетим средствма из претходних година, износити 125.824.992,00 динара.

Овим програмом предвиђено је да се за контролу плодности пољопривредног земљишта утроши 4.500.000,00 динара, за подизање ветрозаштитних појасева 7.350.000, за уређење и опремање пољоредарске службе 12.761.499,00 динара, за одводњавање и наводњавање око 55,5 милиона, за уређење атарских путева са отресиштима око 31 милион, а за студијско истраживачке радове из области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта скоро 13 милиона динара.