Članovi i članice Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici razmatrali su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu.

Programom rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ za 2017. godinu obuhvaćeni su pokazatelji plana zdravstvenih usluga za tekuću godinu, aktivnosti na prevenciji zdravlja, pokazatelji kvaliteta rada i procesa akreditacije u 2017. godini, praćenje rezultata rada na osnovu kapitacione formule, registracije osiguranika, strateški plan, plan kadrova, edukacija zaposlenih, bezbednost na radu, evidencija voznog parka, program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja i finansijski plan za 2017. godinu.

Preventivne aktivnosti planirane su u cilju očuvanja i zaštite zdravlja građana, usmerene naročito na rano otkrivanje hroničnih nezaraznih bolesti, sprovođenje skrininga za rano otkrivanje raka dojke, grlića materice i raka debelog creva, povećani obuhvat dece sa preventivnim i kontrolnim pregledima u svim godinama života, praćenje rasta i razvoja dece sa rizicima po zdravlje, vakcinaciju, ultrazvučne preglede u dobi odojčadi, kao i vaspitanje za zdravlje u Savetovalištu za mlade, a kurativne usluge sprovodiće se u cilju blagovremenog lečenja bolesnih i rehabilitacije.

Program rada u 2017. godini realizovaće se sa ukupno 1.440 zaposlenih, od kojih su 1.192 zdravstveni radnici, 29 zdravstveni saradnici i 219 nemedicinski radnici.

U cilju obezbeđenja visokog nivoa zdravstvene zaštite stanovništva na teritoriji grada planirani su izdaci za nabavku osnovnih sredstava iz budžeta Grada i iz sopstvenih sredstava Doma zdravlja, tako da oni prema Planu prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2017. godinu iznose 61.153.000 dinara. U Programu investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja za 2017. godinu iz sredstava budžeta Grada iskazana su planirana sredstva po aktivnostima u ukupnom iznosu od 51.930.000 dinara. Finansijskim planom ove zdravstvene ustanove planirani su rashodi u visini planiranih prihoda u iznosu od 1.827.964.000 dinara, odnosno, poslovanje bez ostvarenja viška ili manjka prihoda – izvestile su predstavnice Doma zdravlja „Novi Sad“, a Savet je jednoglasno prihvatio predloženi Programa rada.