Na današnjoj sednici Saveta za zaštitu životne sredine članovi Saveta su razmatrali Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016. godinu.

Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016. godinu koncipiran je na bazi planiranih prihoda od 255.630.000,00 dinara, opredeljenih Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu i obuhvata: posticajne, preventivne i sanacione programe i projekte; programe i projekte praćenja stanja životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada; programe zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji Grada Novog Sada; obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine; informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine i troškove realizacije programa

  Planirani prihodi, Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine u visini od   245.000.000.00, ostvaren je u iznosu od 219.448.341,70 dinara, Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične kese od planiranih 110.000,00 dinara, ostvaren je sa 39.180,60 dinara, Naknada od emisije  SO2 i NO2, praškastih materijala i odloženog otpada, od planiranih 6.100.000.00, ostvareno je 396.134,21 dinara i Prihodi iz budžeta Grada Novog sada od 4.420.000,00 su ostvareni sa 4.417.866,72 dinara. Ostvareni prihodi u 2016. godini bili su za 31.328.476,77 dinara manji od planiranih.

Od planiranih rashoda za Posticajne, preventivne i sanacione programe i projekte koju su u visini od 187.920.000,00 dinara, ostvareno je 159.504.487,46 dinara, za Programe i projekte praćenja stanja životne sredine(monitoring) na teritoriji Grada Novog Sada, planirano je 7.000.000,00,  ostvareno 4.715.032,00 dinara. Od planiranih 15.000.000,00 dinara za Program zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji Grada Novog Sada, ostvaren je rashod od 12.407.424,00 dinara, za Obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite i kvalitetu životne sredine planiran je rashod od 40.000.000,00, a ostvaren sa 39.450.000,00 dinara, za Informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine planirano je 4.220.000,00, a ostvareno 2.433.524,00 dinara, dok je planirani rashod od 1.490.000,00 za Troškove realizacije programa, ostvaren u visni od 665.808,00 dinara.

Savet je većinom glasova usvojio Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2016. godinu i uputio Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje za narednu sednicu.