Na današnjoj sednici Komisije za predstavke i predloge, između ostalog,  razmatrane su predstavke Udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, kao i odgovori nadležnih uprava na ranije podnete predstavke istog udruženja. Povodom zahteva ovog Udruženja da se izvrši rekonstrukcija spomenika „Žar ptica“, iz Gradske uprave za kulturu odgovorili su da se sredstva za održavanje spomenika obezbeđuju godišnjim programom održavanja javnih gradskih funkcija. O tome su obavestili Gradsku upravu za komunalne poslove da je neophodno da se, ukoliko sredstva za ovu namenu nisu obezbeđena, preduzmu mere kako bi bila obezbeđena za održavanje spomenika u 2017. godini.

Iz Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, povodom zahteva Udruženja da se izmeni Odluka o utvrđivanju kriterijuma za oslobađanje dela obaveze plaćanja komunalnih proizvoda i usluga, odgovorili su da navedeno pravo ima pojedinac, odnosno porodica koja, na osnovu pravosnažnog rešenja nadležnog organa, ostvari pravo na materijalno obezbeđenje i dodatak za negu i pomoć drugog lica, ličnu i porodičnu invalidninu na osnovu učešća u oružanim sukobima posle 17. avgusta 1990. godine, po propisima iz oblasti boračke i invalidske zaštite i mesečno novčano primanje na osnovu učešća u ranijim ratovima po propisima iz oblasti boračke i invalidske zaštite. Oni takođe kažu da im se ovo Udruženje obraćalo više puta do sada, navodeći da su većina njihovih članova primaoci socijalne pomoći, da udruženje broji preko 4.000 registrovanih članova na teritoriji Grada i da se procenjuje da, uzimajući u obzir i učesnike oružanih sukoba registrovane u drugim udruženjima, kao i one koji nisu registrovani u udruženjima, ima oko 12.000 učesnika oružanih sukoba na teritoriji Novog Sada.

Imajući u vidu sve što je navedeno, ratni veterani ne spadaju u krug lica koja ostvaruju pravo na oslobađanje dela obaveze plaćanja komunalnih proizvoda i usluga, ali ostvaruju oslobađanje pod jednakim uslovima kao i ostali građani, te ukoliko su korisnici novčane socijalne pomoći ili dodatka za pomoć i negu drugog lica, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, oslobađanje ostvaruju putem Centra za socijalni rad, a ukoliko su penzioneri sa penzijom koja ne prelazi 60% od osnova za određivanje najnižeg iznosa starosne ili invalidske penzije, putem Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu-odgovaraju iz ove uprave.

Predlog Udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, da se prostor na kojem se nalazi spomenik poginulim borcima u ratovima od 17.08.1990. do 26.06.1999. godine “Žar ptica” nazove Trg vojnika Srbije, kako bi se odala pošta svim borcima koji su položili svoj život u borbi za otadžbinu, Komisija za predstavke i predloge uputiće Komisiji za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi.