Savet za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici razmatrao je i većinom glasova usvojio, Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2016. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2017. godinu.

Članovi Saveta su prihvatili i uputili Skupštini grada na razmatranje i Informaciju Gradske uprave za komunalne poslove, u vezi sa obezbeđivanjem olakšica za plaćanje komunalno-stambenih usluga, broj: III-352-1/2017-457 od 17. maja 2017. godine.

Olakšice plaćanja komunalno-stambenih usluga, broj: III-352-1/2017-457 od 17. maja 2017. godine, objedinjene naplate komunalno-stambenih i drugih usluga po ugovoru, za čiji račun se vrši objedinjena naplata komunalno-stambenih i drugih usluga po ugovoru, podrazumevaju da se korisnicima koji imaju neizmirena potraživanja za period od 1. januara 2008. godine do 31. marta 2017. godine, omogući isplata glavnice neizmirenog potraživanja u celosti i troškova prinudne naplate najkasnije do 30. novembra 2017. godine, koji iznose 3,3 milijarde dinara, uz otpis pripadajuće kamate zaključno sa danom isplate glavnice, koja iznosi 1,1 milijardu dinara.