Danas je održana XX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2016. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Grada Novog Sada za period 01. 01 – 31. 12. 2016. godine

2. Plan detaljne regulacije prostora za stanovanje u Veterniku, između nasipa i Adica

3. Plan detaljne regulacije Mišeluka II u Novom Sadu

4. Plan detaljne regulacije Kameničkog parka u Sremskoj Kamenici

5. Plan detaljne regulacije infrastrukturnog koridora državnog puta IB-21 na administrativnom području Grada Novog Sada

6. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije zone zaštićenog starog gradskog jezgra u Novom Sadu

7. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2017. godinu

8. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Gradsko zelenilo” Novi Sad za 2017. godinu

9. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2017. godinu

10. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora “Stan” Novi Sad za 2017. godinu

11. Kodeks ponašanja zaposlenih u organima Grada Novog Sada

12. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća “Tržnica” Novi Sad za 2016. godinu, za period I-XII 2016. godine

13. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća “Parking servis” Novi Sad za 2016. godinu

14. Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za period od januara do decembra 2016. godine

15. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća “Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2016. godinu

16. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2016. godinu

17. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2017. godinu

18. Izveštaj o radu Komisije za stambene poslove Skupštine Grada Novog Sada za 2016. godinu

19. Zaključak o Informaciji Gradske uprave za komunalne poslove, u vezi sa obezbeđivanjem olakšica za plaćanje komunalno – stambenih usluga, broj: III-352-1/2017-457 od 17. maja 2017. godine

20. Zaključak o Informaciji povodom zahteva Javnog komunalnog preduzeća “Gradsko zelenilo” Novi Sad za davanje saglasnosti za izgradnju parka severno od ranžirne stanice u Ulici Radomira Raše Radujkova u Novom Sadu

21. Zaključak o izmeni Zaključka Skupštine Grada Novog Sada, broj: 020-516/2015-I od 11. februara 2016. godine

22. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju direktorke ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar “Mladost”, Futog

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Novosadska toplana” Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Novosadska toplana” Novi Sad

– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “22. avgust”, Bukovac

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih “Sveti Sava”, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunlanog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komulanog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad

– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Miroslav Antić”, Futog

– Rešenje o razrešenju člana i imoenvanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole “Đura Jakšić”, Kać

– Rešenje o razrešenju i imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne škole “22. avgust”, Bukovac

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole “Pavle Savić”, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije “Isidora Sekulić”

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Nadzornog odbora JKP “Informatika” Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JKP “Informatika” Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imovenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole “Kosta Trifković”, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole “Sonja Marinković”, Novi Sad