Данас је одржана XX седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину са Извештајем независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја Града Новог Сада за период 01. 01 – 31. 12. 2016. године

2. План детаљне регулације простора за становање у Ветернику, између насипа и Адица

3. План детаљне регулације Мишелука II у Новом Саду

4. План детаљне регулације Каменичког парка у Сремској Каменици

5. План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 на административном подручју Града Новог Сада

6. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације зоне заштићеног старог градског језгра у Новом Саду

7. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2017. годину

8. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” Нови Сад за 2017. годину

9. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2017. годину

10. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад за 2017. годину

11. Кодекс понашања запослених у органима Града Новог Сада

12. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа “Тржница” Нови Сад за 2016. годину, за период I-XII 2016. године

13. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Нови Сад за 2016. годину

14. Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за период од јануара до децембра 2016. године

15. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2016. годину

16. Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2016. годину

17. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2017. годину

18. Извештај о раду Комисије за стамбене послове Скупштине Града Новог Сада за 2016. годину

19. Закључак о Информацији Градске управе за комуналне послове, у вези са обезбеђивањем олакшица за плаћање комунално – стамбених услуга, број: III-352-1/2017-457 од 17. маја 2017. године

20. Закључак о Информацији поводом захтева Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” Нови Сад за давање сагласности за изградњу парка северно од ранжирне станице у Улици Радомира Раше Радујкова у Новом Саду

21. Закључак о измени Закључка Скупштине Града Новог Сада, број: 020-516/2015-I од 11. фебруара 2016. године

22. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању директора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада

– Решење о именовању директорке установе за културу и образовање Културни центар “Младост”, Футог

– Решење о престанку дужности чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад

– Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Основне школе “22. август”, Буковац

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Школе за основно образовање и васпитање одраслих “Свети Сава”, Нови Сад

– Рeшење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комунланог предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуланог предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад

– Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Основне школе “Мирослав Антић”, Футог

– Решење о разрешењу члана и имоенвању два члана Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић”, Каћ

– Решење о разрешењу и именовању три члана Школског одбора Основне школе “22. август”, Буковац

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе “Павле Савић”, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије “Исидора Секулић”

– Решење о престанку дужности чланице Надзорног одбора ЈКП “Информатика” Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП “Информатика” Нови Сад

– Решење о разрешењу и имовеновању два члана Школског одбора Основне школе “Коста Трифковић”, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Основне школе “Соња Маринковић”, Нови Сад