Na današnjoj sednici Komisije za rodnu ravnopravnost razmatran je dopis Zaštitnika građana Republike Srbije o zastupljenosti žena u organima Grada Novog Sada, kao i o lokalnom mehanizmu za rodnu ravnopravnost.

U dopisu se, između ostalog kaže: „S obzirom da je sprovođenje principa rodne ravnopravnosti u jedinicama lokalne samouprave od izuzetnog značaja za unapređenje položaja žena i dostizanje sveopšteg blagostanja društva, Zaštitnik građana, u skladu sa svojim nadležnostima, u cilju unapređenja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na prava žena, sprovodi istraživanje o zastupljenosti žena u organima jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, kao i o lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost u skladu sa odredbama Zakona o rabnopravnosti polova“.

S tim u vezi, članice Komisije su razmatrale i dostavljene upitnike. Upitnik za prikupljanje podataka o zastupljenosti žena na mestima odlučivanja na lokalnom nivou odnosi se na broj muškaraca i žena na mestima odlučivanja u Gradskoj upravi, gde je konstatovano da su od 11 članova Gradskog veća zastupljene dve članice i da funkciju zamenika predsednika Skupštine Grada vrši žena. Kada je reč o zaposlenim i rukovodiocima u Gradskoj upravi, 24 muškarca i 41 žena rukovode gradskim upravama, 82 muškarca naspram 146 žena rukovodioci su odeljenja i službi u okviru gradskih uprava, a broj zaposlenih na izvršilačkim pozicijama je 628 muškaraca i 421 žena. U skupštinskom parlamentu ima 49 odbornika i 29 odbornica.

U Upitniku za prikupljanje podataka o lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost navedeno je da je u Skupštini Grada Novog Sada uspostavljen mehanizam za rodnu ravnopravnost, jer je Komisija stalno skupštinsko telo predviđeno Statutom, da postoji osoba zaposlena u Upravi zadužena za poslove rodne ravnopravnosti, da je Skupština Grada usvojila Odluku o rodnoj ravnopravnosti i da Komisija za rodnu ravnopravnost sarađuje sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije pri sprovođenju Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost.