Na današnjoj sednici Saveta za zaštitu životne sredine članovi Saveta su razmatrali i većinom glasova usvojili Izveštaj Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada o aktivnostima koje su preduzete na području zaštite životne sredine, u vezi sa principima propisanim u Poglavlju 27-životna sredina iz pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Pored mera i aktivnosti koje su obuhvaćene  Program o zaštiti životne sredine Grada Novog Sada za period 2015-2024. godine, koji je Skupština Grada Novog Sada donela na predlog Gradske uprave za zaštitu životne sredine, sam proces pristupanja Evropskoj uniji podrazumeva transponovanje propisa EU u zakonodavstvo Republike Srbije i primenu transponovanih propisa koji se u najvećoj meri sprovode na nivou jedinica lokalne samouprave. Gradska uprava za zaštitu životne sredine prati donošenje novih i izmene i dopune postojećih zakona i podzakonskih akata u oblasti zaštite životne sredine i svoje aktivnosti usaglašava sa istim, ali i aktivno učestvuje u donošenju zakona i podzakonskih akata, davanjem mišljenja i predloga.

Ova Gradska uprava redovno učestvuje na sastancima koje organizuje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine na kojima se diskutuju obaveze i stepen usaglašenosti propisa u odnosu na Poglavlje 27, a predstavnici Uprave su članovi sektorskih radnih grupa koje su formirane u okviru Pregovaračke grupe 27.