На данашњој седници Савета за заштиту животне средине чланови Савета су разматрали и већином гласова усвојили Извештај Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада о активностима које су предузете на подручју заштите животне средине, у вези са принципима прописаним у Поглављу 27-животна средина из приступних преговора са Европском унијом.

Поред мера и активности које су обухваћене  Програм о заштити животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године, који је Скупштина Града Новог Сада донела на предлог Градске управе за заштиту животне средине, сам процес приступања Европској унији подразумева транспоновање прописа ЕУ у законодавство Републике Србије и примену транспонованих прописа који се у највећој мери спроводе на нивоу јединица локалне самоуправе. Градска управа за заштиту животне средине прати доношење нових и измене и допуне постојећих закона и подзаконских аката у области заштите животне средине и своје активности усаглашава са истим, али и активно учествује у доношењу закона и подзаконских аката, давањем мишљења и предлога.

Ова Градска управа редовно учествује на састанцима које организује Министарство пољопривреде и заштите животне средине на којима се дискутују обавезе и степен усаглашености прописа у односу на Поглавље 27, а представници Управе су чланови секторских радних група које су формиране у оквиру Преговарачке групе 27.