Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama su na današnjoj sednici razmatrali Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoz dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika u takmičenjima.

Pravni osnov za donošenje Odluke o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoz dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika u takmičenjima, sadržan je u Statutu Grada Novog Sada i Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Razlog za donošenje izmene i dopune ove Odluke je pojednostavljenje postupka ostvarivanja prava dece i učenika i preciziranje radnji u postupku ostvarivanja prava, kao i obezbeđivanje sredstava školama za organizovanje okružnih takmičenja i uređuje se obezbeđivanje prevoza učenika osnovne škole koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od sedišta osnovne škole čijem upisnom području pripada, u slučaju da javni prevoznik nema redovnu liniju na određenoj relaciji.

Pored navedenog, Predlogom odluke propisuje se da se ovom odlukom uređuje i način obezbeđivanje sredstava za organizovanje okružnog takmičenja, hrana za učenike, mentore i dežurne nastavnike, materijal potreban za takmičenje, ukoliko sredstva nisu obezbeđena na drugi način.

Savet je većinom glasova usvojio Predlog odluke o izmenama i dopunama ove Odluke i uputio ga Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje.