Članovi Saveta za obrazovanje i sport na današnjoj sednici, razmatrali su Predlog odluke o izmenama odluke o programu investicionih aktivnosti Janog preduzeća ”Sportski i poslovni centar Vojvodina” za 2017. godinu i  Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća ”Sportski i poslovni centar Vojvodina” Novi Sad za 2017. godinu.

Izmenama Programa, povećava se ukupna vrednost investicionih radova u 2017. godini za 7,5 miliona dinara koji obuhvata radove na investicionom održavanju cevnog razvoda u instalacionom kanalu i za 15,3 miliona dinara za radove na sanaciji elektroenergetskih instalacija Velike dvorane.

Pred Savetom se našao i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obezbeđivanju prevoza učenika osnovne škole, prevoza, smeštaja i ishrane dece i učenika sa smetnjama u razvoju, prevoza dece radi pohađanja pripremnog predškolskog programa i učešća učenika na takmičenjima.

Izmenama i dopunama ove  Odluke  pojednostavljuje se postupak ostvarivanja prava dece i učenika i preciziranje radnji u postupku ostvarivanja prava, kao i obezbeđivanje sredstava školama za organizovanje okružnih takmičenja i uređuje se obezbeđivanje prevoza učenika osnovne škole koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od sedišta osnovne škole čijem upisnom području pripada, u slučaju da javni prevoznik nema redovnu liniju na određenoj relaciji.

Pored navedenog, Predlogom odluke propisuje se da se ovom odlukom uređuje i način obezbeđivanje sredstava za organizovanje okružnog takmičenja, hrana za učenike, mentore i dežurne nastavnike, materijal potreban za takmičenje, ukoliko sredstva nisu obezbeđena na drugi način.

Većinom glasova usvojeni predlozi su prosleđeni Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje.