Savet za budžet i finansije na današnjoj sednici razmatrao je i većinom glasova prihvatio Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2017. godine.

Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2017. godine pokazao je da je u prvih šest meseci ove godine ukupno ostvareno 8.873,4 miliona dinara tekućih prihoda i primanja budžeta, što sa 2.264,2 miliona dinara prenetih sredstava iz ranijih godina, čini 11.137,6 miliona dinara. Prihodi i primanja budžeta tekuće godine, koji su ostvareni preko plana za šest meseci ove godine za 3,0%, čine 42,9% godišnjeg plana. U okviru tekućih prihoda, koji su premašili šestomesečni plan za 1,8%, najslabije ostvarenje je donacija, pomoći i transfera (35,1% šestomesečnog plana) iz razloga što su budžetu Grada obustavljene uplate tranši nenamenskih transfera za mart-jun 2017. godine, u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Što se tiče rashodne strane budžeta najveće učešće u ukupnoj potrošnji iz budžeta imaju Obrazovanje (23,7%), Opšte javne usluge (21%) i Ekonomski poslovi (18,1%). U ekonomskoj strukturi ukupnih rashoda i izdataka najveće je učešće tekućih rashoda (86,4%), dok kapitalni rashodi učestvuju sa 10,4%, a izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine sa 3,2%. Ukoliko se izvršenim izdacima dodaju i sredstva utrošena za kapitalne subvencije i kapitalne transfere ostalim nivoima vlasti i za ostale kapitalne dotacije, odnos između tekućih i kapitalnih rashoda se menja, pa kapitalna potrošnja čini 14,7%, a tekuća potrošnja 82,1%.

U okviru tekućih rashoda najveće je učešće rashoda za korišćenje roba i usluga u iznosu od 1.670,1 milion dinara i čine 34,3% tekućih rashoda, kao i rashoda za zaposlene izvršenih u iznosu od 1.324 miliona dinara, što je 27,2% tekućih rashoda.

Izveštaj će biti upućen Skupštini na dalje razmatranje i usvajanje.