Савет за буџет и финансије на данашњој седници разматрао је и већином гласова прихватио Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године.

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године показао је да је у првих шест месеци ове године укупно остварено 8.873,4 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 2.264,2 милиона динара пренетих средстава из ранијих година, чини 11.137,6 милиона динара. Приходи и примања буџета текуће године, који су остварени преко плана за шест месеци ове године за 3,0%, чине 42,9% годишњег плана. У оквиру текућих прихода, који су премашили шестомесечни план за 1,8%, најслабије остварење је донација, помоћи и трансфера (35,1% шестомесечног плана) из разлога што су буџету Града обустављене уплате транши ненаменских трансфера за март-јун 2017. године, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Што се тиче расходне стране буџета највеће учешће у укупној потрошњи из буџета имају Образовање (23,7%), Опште јавне услуге (21%) и Економски послови (18,1%). У економској структури укупних расхода и издатака највеће је учешће текућих расхода (86,4%), док капитални расходи учествују са 10,4%, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине са 3,2%. Уколико се извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције и капиталне трансфере осталим нивоима власти и за остале капиталне дотације, однос између текућих и капиталних расхода се мења, па капитална потрошња чини 14,7%, а текућа потрошња 82,1%.

У оквиру текућих расхода највеће је учешће расхода за коришћење роба и услуга у износу од 1.670,1 милион динара и чине 34,3% текућих расхода, као и расхода за запослене извршених у износу од 1.324 милиона динара, што је 27,2% текућих расхода.

Извештај ће бити упућен Скупштини на даље разматрање и усвајање.