Danas je održana XXV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o maksimalnim broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Grada Novog Sada za 2017. godinu

2. Odluka o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada

3. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Mišeluka I u Novom Sadu

4. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2017. godinu

5. Izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za period 1.1.-30.6. 2017. godine

6. Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2017. godinu-tekuće subvencije, za period januar-jun 2017. godine

7. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za period januar-jun 2017. godine

8. Šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za period od januara do juna 2017. godine

9. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2017. godinu – za period od 1. januara do
30. juna 2017. godine

10. Odluka o otpisu duga subjektu privatizacije Akcionarskom društvu „Industrija obuće“ Beograd

11. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju direktora „Novosadskog pozorišta –  Újvidéki Színház“, Novi Sad

– Rešenje o izboru predsednika, zamenice predsednika i članova Saveta za međunacionalne odnose Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Đorđe Natošević“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole „Branko Radičević“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dve članice Školskog odbora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“, Novi Sad

– Rešenje o izboru predsednice, zamenika predsednice i članova Komisije za odnose sa verskim zajednicama

– Rešenje o imenovanju direktorke Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin