Danas je održana XXIX sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o izmeni Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu

2. Odluka o izmeni Kadrovskog plana gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada za 2017. godinu

3. Plan detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje, potes Ševinjak u Ledincima

4. Plan detaljne regulacije Pejinovog naselja u Novom Sadu

5. Odluka o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije „Bulevar III“ u Novom Sadu (lokalitet na parcelama br. 7079 i 7123 K.O. Novi Sad I)

6. Odluka o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije opštestambene zone između ulica Rumenačke i Pariske komune u Novom Sadu

7. Odluka o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije blokova između Bulevara Jaše Tomića, Gagarinove ulice, Bulevara kralja Petra I, Rumenačke ulice i Ulice Pariske komune u Novom Sadu (lokalitet uz atomsko sklonište)

8. Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Zmaj Ognjena Vuka i Kraljevića Marka)

9. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje zapadno od Fruškogorske ulice u Bukovcu

10. Odluka o izradi plana detaljne regulacije poslovanja i porodičnog stanovanja na prostoru „Mali Beograd – Veliki rit I“ u Novom Sadu

11. Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela centra u Petrovaradinu

12. Odluka o načinu kupovine stanova u javnoj svojini Grada Novog Sada kao vid stambene podrške

13. Odluka o određivanju organa Grada Novog Sada nadležnog za utvrđivanje područja osnovnih škola za upis dece

14. Odluka o izmenama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada

15. Odluka o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u budžetu Grada Novog Sada u 2018. godini

16. Program o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2017. godinu – tekuće subvencije

17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2017. godinu

18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2017. godinu

19. Odluka kojom se predlaže prenos prava svojine na parcelama u vlasništvu Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada

20. Zaključak o oslobađanju obaveze plaćanja doprinosa Grada Novog Sada, kao investitora na izgradnji 276 stambenih jedinica, u Ulici vojvode Putnika u Veterniku, u cilju obezbeđenja trajnih stambenih rešenja za najugroženije izbeglice, u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5

21. Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije Grada Novog Sada

22. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju direktorke Apoteke Novi Sad

– Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednice Upravnog odbora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Baletske škole u Novom Sadu