Na današnjoj sednici članice i članovi Saveta za obrazovanje i sport razmatrali su i prihvatili Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odredbe Statuta Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Novi Sad kojima je uređen način i  postupak upisa dece.

U skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Statutom Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Novi Sad uređen je način i postupak upisa dece u Predškolsku ustanovu. Naime, Statutom Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Novi Sad propisano je da se upis dece u Ustanovu vrši u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu i Pravilnikom o kriterijumima za utvrđivanje manjeg, odnosno većeg broja dece od broja koji se upisuje u vaspitnu grupu, na način i po postupku utvrđenim Statutom, kao i da Ustanova, u skladu sa svojim mogućnostima, na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, nakon sprovedenog Konkursa za upis dece, vrši upis dece.

Upravni odbor Ustanove, utvrđuje pregled slobodnih mesta po objektima, tipovima boravka i jeziku na kome se odvija vaspitno – obrazovni rad najkasnije do kraja marta tekuće godine za narednu radnu godinu, što je sastavni deo Konkursa za upis dece, koji se raspisuje u aprilu tekuće godine za narednu radnu godinu. Statutom Predškolske ustanove propisan je i sadržaj Konkursa za upis dece, kao i da se prijava na Konkurs za upis dece podnosi na pisarnici Ustanove ili elektronskim putem, i to u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. U Ustanovu se primaju deca od 6 meseci do polaska u školu na celodnevni boravak, deca od pet godina do polaska u školu na poludnevni boravak, kao i deca od tri do pet godina na poludnevni boravak. Komisija za upis dece utvrđuje rang listu primljene dece po objektima, rang listu odbijene dece po objektima, kao i listu dece čiji su roditelji konkurisali na mesta koja nisu raspisana Konkursom, a navedene liste se ističu na oglasnim tablama u svakom objektu Ustanove. Nakon toga, Ustanova sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom deteta sa rang liste primljene dece zaključuje Ugovor o upisu i boravku deteta u Predškolsku ustanovu “Radosno detinjstvo“ kojim se regulišu njihova međusobna prava i obaveze.