На данашњој седници чланице и чланови Савета за образовање и спорт разматрали су и прихватили Предлог решења о давању сагласности на одредбе Статута Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад којима је уређен начин и  поступак уписа деце.

У складу са Законом о предшколском васпитању и образовању и Статутом Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад уређен је начин и поступак уписа деце у Предшколску установу. Наиме, Статутом Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад прописано је да се упис деце у Установу врши у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању, Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу и Правилником о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу, на начин и по поступку утврђеним Статутом, као и да Установа, у складу са својим могућностима, на захтев родитеља, односно другог законског заступника, након спроведеног Конкурса за упис деце, врши упис деце.

Управни одбор Установе, утврђује преглед слободних места по објектима, типовима боравка и језику на коме се одвија васпитно – образовни рад најкасније до краја марта текуће године за наредну радну годину, што је саставни део Конкурса за упис деце, који се расписује у априлу текуће године за наредну радну годину. Статутом Предшколске установе прописан је и садржај Конкурса за упис деце, као и да се пријава на Конкурс за упис деце подноси на писарници Установе или електронским путем, и то у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса. У Установу се примају деца од 6 месеци до поласка у школу на целодневни боравак, деца од пет година до поласка у школу на полудневни боравак, као и деца од три до пет година на полудневни боравак. Комисија за упис деце утврђује ранг листу примљене деце по објектима, ранг листу одбијене деце по објектима, као и листу деце чији су родитељи конкурисали на места која нису расписана Конкурсом, а наведене листе се истичу на огласним таблама у сваком објекту Установе. Након тога, Установа са родитељем, односно другим законским заступником детета са ранг листе примљене деце закључује Уговор о упису и боравку детета у Предшколску установу “Радосно детињство“ којим се регулишу њихова међусобна права и обавезе.