Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama su na današnjoj sednici upoznati sa Informacijom o radu Društva Prizma autizma, povodom Aprilskih dana autizma u Novom Sadu.

Osnovni cilj rada Udruženja osnovanog 2015. godine je prevencija institucionalizacije, odnosno podrška i obezbeđenje uslova za kvalitetan život osoba sa autizmom u zajednici, uz ostvarivanju prava na kontinuiranu i personalizovanu podršku.

Kao fokus rada iz ovog Udruženja ističu obavljanje aktivnosti koje su definisane kao ključne za postizanje uspeha u podršci osobama sa autizmom a to su: istine i zablude o autizmu i njegovom tretmanu, rana i tačna dijagnostika, rana intervencija, vaspitanje i prihvatanje pravila života u zajednici, konstantna socijalizacija, izleti, putovanja, klimatski oporavak, stručni rad u zavisnosti od specifičnih potreba osobe, uloga porodice i podrška porodici, uloga pojedinih institucija sistema i aktivna saradnja, razumevanje i reagovanje na potrebe osoba sa autizmom u različitom uzrasnom dobu, rešavanje pitanja humanog stanovanja kao i pravna zaštita.

Jedna od najuspešnijih aktivnosti je učešće članova ovog Udruženja u programu „Stanovanje uz podršku“ koje predstavlja humani oblik života za odrasle osobe sa autizmom i  realizuje se u organizaciji Grada Novog Sada i ŠOSO „Mila Petrović“ od juna 2016. godine. Sprovođenje ovog Programa po principu sufinansiranja od strane Grada i roditelja pokazalo je veoma dobre rezultate a njegov nastavak uz adekvatne promene, sa ciljem unapređenja usluge i postepen prelazak na stalno stanovanje uz podršku je definisan kao najvažniji cilj za 2018. i 2019. godinu.