Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini razmatran je i prihvaćen Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2018. godinu.

Programom rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada konstatovano je da je, počev od 2013. godine, ukupan broj korisnika socijalne i porodično–pravne zaštite najvećim delom u porastu, uz prosečan lančani indeks rasta od 102,6, pri čemu je za 2018. godinu predviđen porast ukupnog broja korisnika za 3% u odnosu na prethodnu godinu, podjednako u svim starosnim grupama. Posmatrano po starosnim grupama, deca će činiti 34%, omladina 8%, odrasla lica 44%, a ostarela lica 14% od ukupnog broja korisnika. U skladu sa povećanjem broja korisnika, očekuje se i porast broja svih oblika, mera i usluga socijalne i porodično-pravne zaštite u 2018. godini. U pogledu broja korisnika pojedinih oblika socijalne i porodično-pravne zaštite, konstatovano je da je broj korisnika novčane socijalne pomoći početkom posmatranog petogodišnjeg perioda najpre rastao, zatim je sgagnirao, a prethodne godine je broj korisnika bio u padu, te se može konstatovati da se zaustavio trend pogoršavanja materijalnih uslova života građana korisnika ove pomoći i procenjuje se da će u toku 2018. godine novčanu socijalnu pomoć ostvariti 10.437 lica.

U ovoj godini očekuje se povećanje broja korisnika dodatka, i uvećanog dodatka, za pomoć i negu drugog lica za 3%, te se procenjuje da će ovim oblikom biti obuhvaćeno 3.330 lica. U grupi dece i mladih (deca bez roditeljskog staranja, deca zanemarena ili u riziku od zanemarivanja, žrtve nasilja, deca i mladi žrtve trgovine ljudima, deca i mladi sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deca i mladi sa problemima u ponašanju i u sukobu sa zakonom, deca iz porodica sa poremećenim porodičnim odnosima) procenjuje se da će se ukupan broj korisnika mera, oblika i usluga socijalne i porodično–pravne zaštite u 2018. godini povećati prosečno za oko 3% u odnosu na prošlu godinu, a da će ovim vidom zaštite biti obuhvaćeno 7.379 dece i mladih. U grupi odraslih i starih lica takođe se očekuje porast broja korisnika socijalne i porodično–pravne zaštite za 3% u odnosu na prošlu godinu, pri čemu će procentualno najveći broj korisnika biti u grupi odraslih i starih lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (38%) i odraslih i starih lica koja imaju potrebu za domskim smeštajem i drugim uslugama lokalne zajednice (36%). Broj prava, mera, usluga i stručnih postupaka koji će u 2018. godini biti pruženi odraslim i starim licima biće povećan za 4%, odnosno uslugama Službe za zaštitu odraslih i starih lica biće obuhvaćeno 7.634 lica.

 U pogledu usluga i prava koja se finansiraju iz budžeta Grada Novog Sada, očekuje se veći obuhvat korisnika Dnevnog boravka dece i mladih iz porodica u riziku za 14%, povećanje broja korisnika privremenog smeštaja u Prihvatilištu sa prihvatnom stanicom za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem „Sigurna ženska kuća“ za 4%, i nešto veći obuhvat porodica kojima će, zbog lošeg materijalnog položaja uslovljenog ekonomskom krizom, u toku 2018. godine, jednom ili više puta, biti dodeljena jednokratna novčana pomoć, ili interventna jednokratna novčana pomoć, ili jednokratna pomoć u naturi, a procenjuje se da će broj korisnika Prihvatilišta sa prihvatnom stanicom za decu i omladinu „Sigurna kuća“ u 2018. godini biti gotovo isti kao u prethodnoj godini. Planira se da će neposrednim savetodavno–terapijskim radom bitii obuhvaćen 851 slučaj, što je povećanje za 3%, odnosno da će savetodavnim radom biti obuhvaćeno 1.050 stranaka, uz 2.276 seansi. Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu za realizaciju poslova koje Centar obavlja za Grad, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 242.540.000,00 dinara, od čega je 37.040.000,00 dinara za poslove utvrđivanja prava, 10.000.000,00 za Savetovalište i brak i porodicu, 2.430.000,00 za troškove socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, 19.700.000,00 dinara za Dnevni boravak za decu sa poremećajem u ponašanju, 38.420.000,00 dinara za Prihvatilište sa prihvatnom stanicom “Sigurna kuća”, 54.100.000,00 dinara za naknadu troškova za dodatnu podršku deci po proceni Interresorne komisije (lični pratilac), 4.500.000,00 za troškove sahrane korisnika novčane socijalne pomoći, 900.000,00 dinara za troškove prvog smeštaja, 40.300.000,00 dinara za jednokratne i interventne pomoći socijalno ugroženim građanima, 10.210.000,00 dinara za Prihvatilište sa prihvatnom stanicom za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem „Sigurna ženska kuća”, 2.730.000,00 dinara za privremeno stanovanje dece i omladine bez roditeljskog staranja u stanovima kojima raspolaže Grad i 7.910.000,00 dinara za kapitalno ulaganje.

Za realizaciju programa “Svratište za decu ulice” planirana su sredstva od 11.300.000,00 dinara, a za program “Prenoćište za beskućnice i beskućnike“ planirano je 2.000.000,00 i 1.000.000,00 dinara za program „Radna aktivacija za smanjenje siromaštva korisnika socijalnih pomoći.