На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини разматран је и прихваћен Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2018. годину.

Програмом рада Центра за социјални рад Града Новог Сада констатовано је да је, почев од 2013. године, укупан број корисника социјалне и породично–правне заштите највећим делом у порасту, уз просечан ланчани индекс раста од 102,6, при чему је за 2018. годину предвиђен пораст укупног броја корисника за 3% у односу на претходну годину, подједнако у свим старосним групама. Посматрано по старосним групама, деца ће чинити 34%, омладина 8%, одрасла лица 44%, а остарела лица 14% од укупног броја корисника. У складу са повећањем броја корисника, очекује се и пораст броја свих облика, мера и услуга социјалне и породично-правне заштите у 2018. години. У погледу броја корисника појединих облика социјалне и породично-правне заштите, констатовано је да је број корисника новчане социјалне помоћи почетком посматраног петогодишњег периода најпре растао, затим је сгагнирао, а претходне године је број корисника био у паду, те се може констатовати да се зауставио тренд погоршавања материјалних услова живота грађана корисника ове помоћи и процењује се да ће у току 2018. године новчану социјалну помоћ остварити 10.437 лица.

У овој години очекује се повећање броја корисника додатка, и увећаног додатка, за помоћ и негу другог лица за 3%, те се процењује да ће овим обликом бити обухваћено 3.330 лица. У групи деце и младих (деца без родитељског старања, деца занемарена или у ризику од занемаривања, жртве насиља, деца и млади жртве трговине људима, деца и млади са сметњама у развоју и инвалидитетом, деца и млади са проблемима у понашању и у сукобу са законом, деца из породица са поремећеним породичним односима) процењује се да ће се укупан број корисника мера, облика и услуга социјалне и породично–правне заштите у 2018. години повећати просечно за око 3% у односу на прошлу годину, а да ће овим видом заштите бити обухваћено 7.379 деце и младих. У групи одраслих и старих лица такође се очекује пораст броја корисника социјалне и породично–правне заштите за 3% у односу на прошлу годину, при чему ће процентуално највећи број корисника бити у групи одраслих и старих лица са сметњама у развоју и инвалидитетом (38%) и одраслих и старих лица која имају потребу за домским смештајем и другим услугама локалне заједнице (36%). Број права, мера, услуга и стручних поступака који ће у 2018. години бити пружени одраслим и старим лицима биће повећан за 4%, односно услугама Службе за заштиту одраслих и старих лица биће обухваћено 7.634 лица.

 У погледу услуга и права која се финансирају из буџета Града Новог Сада, очекује се већи обухват корисника Дневног боравка деце и младих из породица у ризику за 14%, повећање броја корисника привременог смештаја у Прихватилишту са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем „Сигурна женска кућа“ за 4%, и нешто већи обухват породица којима ће, због лошег материјалног положаја условљеног економском кризом, у току 2018. године, једном или више пута, бити додељена једнократна новчана помоћ, или интервентна једнократна новчана помоћ, или једнократна помоћ у натури, а процењује се да ће број корисника Прихватилишта са прихватном станицом за децу и омладину „Сигурна кућа“ у 2018. години бити готово исти као у претходној години. Планира се да ће непосредним саветодавно–терапијским радом битии обухваћен 851 случај, што је повећање за 3%, односно да ће саветодавним радом бити обухваћено 1.050 странака, уз 2.276 сеанси. Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину за реализацију послова које Центар обавља за Град, планирана су средства у укупном износу од 242.540.000,00 динара, од чега је 37.040.000,00 динара за послове утврђивања права, 10.000.000,00 за Саветовалиште и брак и породицу, 2.430.000,00 за трошкове социјалног становања у заштићеним условима, 19.700.000,00 динара за Дневни боравак за децу са поремећајем у понашању, 38.420.000,00 динара за Прихватилиште са прихватном станицом “Сигурна кућа”, 54.100.000,00 динара за накнаду трошкова за додатну подршку деци по процени Интерресорне комисије (лични пратилац), 4.500.000,00 за трошкове сахране корисника новчане социјалне помоћи, 900.000,00 динара за трошкове првог смештаја, 40.300.000,00 динара за једнократне и интервентне помоћи социјално угроженим грађанима, 10.210.000,00 динара за Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем „Сигурна женска кућа”, 2.730.000,00 динара за привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град и 7.910.000,00 динара за капитално улагање.

За реализацију програма “Свратиште за децу улице” планирана су средства од 11.300.000,00 динара, а за програм “Преноћиште за бескућнице и бескућнике“ планирано је 2.000.000,00 и 1.000.000,00 динара за програм „Радна активација за смањење сиромаштва корисника социјалних помоћи.