Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je i većinom glasova prihvaćen Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2017. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Grada Novog Sada za period 01.01. – 31.12.2017. godine.

Završni račun budžeta Grada predstavlja konsolidaciju podataka iz godišnjih finansijskih izveštaja 25  direktnih korisnika budžeta Grada, koji obuhvataju podatke iz knjigovodstvenih evidencija ovih korisnika i podatke iz završnih računa indirektnih korisnika za  koje su,  u budžetskom smislu, odgovorni. Na ovaj način izvršena konsolidacija podataka daje uvid u ukupan obim sredstava sa kojima su u protekloj godini raspolagali korisnici budžeta.

Završni račun sadrži Godišnji finansijski izveštaj o izvršenju budžeta, sa dodatnim napomenama, objašnjenjima i obrazloženjima i Izveštaj eksterne revizije koji je, po izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2017. godinu, sačinilo „HLB DST – Revizija“ D.O.O. Beograd.

Na kraju 2017, tačnije na dan 31. decembra 2017. godine, ukupno ostvarena sredstva budžeta (tekući prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina) iznose 25.376.162.298,59 dinara, što čini 99% godišnjeg plana, dok ukupno izvršeni rashodi i izdaci iz svih izvora finansiranja budžetskih sredstava iznose 18.702.368.136,81 dinar ili 73% godišnjeg plana. Manji procenat realizacije rashoda i izdataka ukazuje da neki od planiranih projekata i aktivnosti nisu ostvareni u željenom obimu ili uopšte nisu ostvareni, zbog čega, na kraju ni ukupna budžetska potrošnja nije u planiranim okvirima.

Kako je izvestilac na sednici, članica Gradskog veća za budžet i finansije Aleksandra Radak pojasnila, deo tog suficita već je raspoređen kroz važeću Odluku o budžetu Grada za 2018. godinu, a preostali iznos biće naknadno raspoređen.