На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је и већином гласова прихваћен Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2017. годину са Извештајем независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја Града Новог Сада за период 01.01. – 31.12.2017. године.

Завршни рачун буџета Града представља консолидацију података из годишњих финансијских извештаја 25  директних корисника буџета Града, који обухватају податке из књиговодствених евиденција ових корисника и податке из завршних рачуна индиректних корисника за  које су,  у буџетском смислу, одговорни. На овај начин извршена консолидација података даје увид у укупан обим средстава са којима су у протеклој години располагали корисници буџета.

Завршни рачун садржи Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима и Извештај екстерне ревизије који је, по извршеној ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2017. годину, сачинило „HLB DST – Revizija“ Д.О.О. Београд.

На крају 2017, тачније на дан 31. децембра 2017. године, укупно остварена средства буџета (текући приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година) износе 25.376.162.298,59 динара, што чини 99% годишњег плана, док укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања буџетских средстава износе 18.702.368.136,81 динар или 73% годишњег плана. Мањи проценат реализације расхода и издатака указује да неки од планираних пројеката и активности нису остварени у жељеном обиму или уопште нису остварени, због чега, на крају ни укупна буџетска потрошња није у планираним оквирима.

Како је известилац на седници, чланица Градског већа за буџет и финансије Александра Радак појаснила, део тог суфицита већ је распоређен кроз важећу Одлуку о буџету Града за 2018. годину, а преостали износ биће накнадно распоређен.