Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu. Ovim predlogom odluke, važeća Odluka o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu izmenjena je u Opštem i u Posebnom delu, kao i u programskom delu budžeta.

Kako je rečeno na sednici Saveta, uzimajući u obzir nove projekcije sredstava iz budžeta i dodatnih prihoda, kao i deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 6.670.484.839,38 dinara, koji se raspoređuje ovim predlogom, ukupna sredstva za potrošnju u 2018. godini iznose 27.887.479.517,30 dinara, odnosno povećana su za 13,9% u odnosu na sredstva koja su prethodnom Odlukom planirana iz svih izvora finansiranja u iznosu od 24.485.715.485,01 dinar.

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 27.714.126.779,34 dinara, a finansiraće se iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 6.647.698.141,23 dinara i prihoda i primanja budžeta u iznosu od 21.066.428.638,11 dinara. Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 173.352.737,96 dinara, a finansiraće se iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 22.786.698,15 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, i prihoda i primanja budžeta u iznosu od 150.566.039,81 dinar.