Na današnjoj sednici Saveta za ekonomski razvoj Grada razmatran je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2018. godinu i Predlog odluke o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu privrednog društva “Simpo” a.d. Vranje.

Odlukom o izmenama i dopuni Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2018. godinu izvršene su neophodne izmene ovog programa sa ciljem unapređenja kvaliteta turističke ponude Grada Novog Sada. U delu Programa koji se odnosi na finansijski plan Turističke organizacije za 2018. godinu izvršene su izmene koje se odnose na prihode iz budžeta Grada koji se uvećavaju za iznos od 3.600.000 dinara i sada iznose 42.570.361 dinara, kao i sredstva iz neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina koji sada iznose 15.617.068 dinara. Planirani iznos sredstava iz boravišne takse u iznosu od 33,5 miliona dinara i sredstva iz sopstvenih prihoda od 125.000 dinara, ostaju nepromenjena.

S obzirom da se privredno društvo “Simpo” a.d. Vranje nalazi u postupku reorganizacije, obratilo se Gradu Novom Sadu sa predlogom da Grad da saglasnost da se ukupna potraživanja prema ovom privrednom društvu, po osnovu javnih prihoda i sa pripadajućom kamatom u ukupnom iznosu od 1.076.292,96 dinara, konvertuju u trajni ulog Grada Novog Sada u kapitalu ovog privrednog društva.

Članice i članovi Saveta su oba predloga većinom glasova prihvatili i oni će biti razmatrani na narednoj sednici Skupštine grada.