На данашњој седници Савета за економски развој Града разматран је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2018. годину и Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу привредног друштва “Симпо” а.д. Врање.

Одлуком о изменама и допуни Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2018. годину извршене су неопходне измене овог програма са циљем унапређења квалитета туристичке понуде Града Новог Сада. У делу Програма који се односи на финансијски план Туристичке организације за 2018. годину извршене су измене које се односе на приходе из буџета Града који се увећавају за износ од 3.600.000 динара и сада износе 42.570.361 динара, као и средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година који сада износе 15.617.068 динара. Планирани износ средстава из боравишне таксе у износу од 33,5 милиона динара и средства из сопствених прихода од 125.000 динара, остају непромењена.

С обзиром да се привредно друштво “Симпо” а.д. Врање налази у поступку реорганизације, обратило се Граду Новом Саду са предлогом да Град да сагласност да се укупна потраживања према овом привредном друштву, по основу јавних прихода и са припадајућом каматом у укупном износу од 1.076.292,96 динара, конвертују у трајни улог Града Новог Сада у капиталу овог привредног друштва.

Чланице и чланови Савета су оба предлога већином гласова прихватили и они ће бити разматрани на наредној седници Скупштине града.