Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama na današnjoj sednici prihvatili su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Predlogom odluke je, u okviru dnevnih usluga u zajednici, predviđena usluga lični pratilac deteta. Kako je objašenjno, ova usluga do sada je realizovana u okviru usluga podrške za samostalan život, pod nazivom dodatna socijalna podrška detetu i učeniku, a izmena je izvršena je radi usaglašavanja sa odredbama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite. Ova usluga obezbeđuje se u trajanju do 40 časova nedeljno, u skladu sa potrebama korisnika, o čemu rešenjem odlučuje Centar za socijalni rad, posebno ceneći porodični status domaćinstva deteta sa smetnjama u razvoju i stepen podrške, u skladu sa propisanim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.

Predlogom odluke, takođe, dosadašnji naziv usluge dnevni boravak za decu i omladinu sa poremećajem u društvenom ponašanju, koji se organizuje u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, zamenjen je nazivom Dnevni boravak za decu i mlade iz porodica u riziku.

Predlogom odluke je u okviru grupe usluga podrške za samostalan život, u delu stanovanje uz podršku, predviđena usluga Male kućne zajednice. Ovu uslugu duži niz godina realizuje Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” sa domom učenika, u okviru Programa unapređenja socijalne zaštite Grada Novog Sada. Usluga stanovanja u malim kućnim zajednicama obezbeđuje se mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim i starijim licima sa teškoćama, i obuhvata odgovarajući smeštaj, stručnu pomoć i podršku za razvoj i održavanje praktičnih veština potrebnih za svakodnevni život. Usluga stanovanja u malim kućnim zajednicama obezbeđuje se u stanovima i porodičnim stambenim zgradama kojima raspolaže Grad, kao i stanovima i porodičnim stambenim zgradama obezbeđenim nasledstvom, zadužbinama, fondacijama i legatima, sa kojima Grad zaključi ugovor o saradnji, za ovu namenu.

O prihvaćenom Predlogu raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine Grada Novog Sada zakazanoj za petak, 28. septembra.