Na današnjoj sednici Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije Šumica u Novom Sadu i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 na administrativnom području Grada Novog Sada (lokalitet Motel „Minut-Majur“, na km 120+350).

Na osnovu Odluke o izradi plana detaljne regulacije Šumica u Novom Sadu izradiće se plan detaljne regulacije Šumica u Novom Sadu. Područje koje će se obuhvatiti planom površine je oko 82,8 ha, nalazi se u Katastarskoj opštini Novi Sad IV i prostire se zapadno od Ulice profesora Grčića, severno od planiranog produžetka Ulice Paje Radosavljevića i istočno od gradske magistrale (postojeći produžetak Bulevara Evrope), a delimično na prostoru južno od servisne saobraćajnice duž Auto-puta E–75. Cilj izrade i donošenja plana je preispitivanje prostornih kapaciteta u svrhu utvrđivanja pravila uređenja i pravila građenja, a u skladu sa pravilima usmeravajućeg karaktera koja su data Planom generalne regulacije, kao i zahtevima i potrebama korisnika prostora.

Područje koje će se obuhvatiti izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 na administrativnom području Grada Novog Sada (lokalitet Motel „Minut-Majur“, na km 120+350) je površine 5,26 ha, nalazi se izvan građevinskog područja Novog Sada, u Katastarskoj opštini Kać. Izmenama i dopunama Plana će se omogućiti formiranje dve narcele, za svaki planirani sadržaj (stanicu za snabdevanje gorivom i motel) po jedna. Predložiće se potpuna rekonstrukcija stanice za snabdevanje gorivom, a u cilju bezbednijeg i boljeg funkcionisanja saobraćaja, predvideće se servisna saobraćajnica u regulaciji Državnog puta A1 sa koje će se pristupati svakom sadržaju posebno. Izradi odluke o izmenama i dopunama Plana pristupa se na osnovu inicijative NIS AD Novi Sad, a cilj izrade odluke o izmenama i dopunama Plana je preispitivanje prostornih kapaciteta i potreba korisnika prostora.