На данашњој седници Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања разматрани су и већином гласова прихваћени Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације Шумица у Новом Саду и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 на административном подручју Града Новог Сада (локалитет Мотел „Минут-Мајур“, на км 120+350).

На основу Одлуке о изради плана детаљне регулације Шумица у Новом Саду израдиће се план детаљне регулације Шумица у Новом Саду. Подручје које ће се обухватити планом површине је око 82,8 ха, налази се у Катастарској општини Нови Сад IV и простире се западно од Улице професора Грчића, северно од планираног продужетка Улице Паје Радосављевића и источно од градске магистрале (постојећи продужетак Булевара Европе), а делимично на простору јужно од сервисне саобраћајнице дуж Ауто-пута Е–75. Циљ израде и доношења плана је преиспитивање просторних капацитета у сврху утврђивања правила уређења и правила грађења, а у складу са правилима усмеравајућег карактера која су дата Планом генералне регулације, као и захтевима и потребама корисника простора.

Подручје које ће се обухватити изменама и допунама Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 на административном подручју Града Новог Сада (локалитет Мотел „Минут-Мајур“, на км 120+350) је површине 5,26 ха, налази се изван грађевинског подручја Новог Сада, у Катастарској општини Каћ. Изменама и допунама Плана ће се омогућити формирање две нарцеле, за сваки планирани садржај (станицу за снабдевање горивом и мотел) по једна. Предложиће се потпуна реконструкција станице за снабдевање горивом, а у циљу безбеднијег и бољег функционисања саобраћаја, предвидеће се сервисна саобраћајница у регулацији Државног пута А1 са које ће се приступати сваком садржају посебно. Изради одлуке о изменама и допунама Плана приступа се на основу иницијативе НИС АД Нови Сад, а циљ израде одлуке о изменама и допунама Плана је преиспитивање просторних капацитета и потреба корисника простора.