Članovi Saveta za zaštitu životne sredine su na današnjoj sednici jednoglasno usvojili Predlog plana kvaliteta vazduha u Aglomeraciji “Novi Sad” za period 2017-2021. godine.

Zakonom o zaštiti vazduha propisano je da je u zonama i širim gradskim područjima u kojima je vazduh treće kategorije kvaliteta, odnosno kada zagađenje vazduha prevazilazi efekte mera koje se preduzimaju, kada je ugrožen kapacitet životne sredine ili postoji stalno zagađenje vazduha na određenom prostoru, nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese Plan kvaliteta vazduha sa ciljem da se postignu odgovarajuće granične vrednosti ili ciljne vrednosti utvrđene Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Plan kvaliteta vazduha donosi se na osnovu ocene stanja kvaliteta vazduha i obuhvata sve glavne zagađujuće materije i glavne izvore zagađivanja vazduha koji su doveli do zagađenja vazduha na teritoriji za koju se Plan donosi. Zakonom o zaštiti vazduha propisano je da saglasnost na planove kvaliteta vazduha daje Ministarstvo za zaštitu životne sredine, a Uredbom o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2011. godinu, kvalitet vazduha u aglomeraciji “Novi Sad” u 2011. godini svrstan je u treću kategoriju.