Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su i većinom glasova prihvaćeni Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2018. godine i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini Grada Novog Sada.

Prema rečima predstavnika predlagača članice Gradskog veća za budžet i finansije Aleksandre Radak, prihodi i primanja budžeta Grada Novog Sada iz svih izvora sredstava iz budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 21 .966.780.477,35 dinara, što predstavlja 79% planiranih sredstava na godišnjem nivou, odnosno 98,8% planiranih sredstava budžeta, prema planovima za izvršenje budžeta za period januar-septembar 2018. godine.

Prema Izveštaju, ukupni rashodi i izdaci budžeta finansirani iz svih izvora sredstava iz budžeta, izvršeni su u iznosu od 13.806.444.858,99 dinara, kojim je izmiren deo obaveza u izveštajnom periodu i koji čini 49,6% planiranih rashoda i izdataka za celu godinu, a 62,1% u odnosu na planove za izvršenje budžeta za period januar-septembar 2018. godine.

Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2018. godine i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini Grada Novog Sada upućeni su Skupštini grada na razmatranje.