Данас је одржана XLIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2018. године

2. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад за 2017. годину

3. Информацијa о предузетим активностима Градског већа Града Новог Сада у циљу заштите интереса и имовине Града Новог Сада, а у вези са реализацијом Пројекта јавно-приватног партнерства за делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга након потписивања Уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивање јавног осветљења и пружања димничарских услуга и Унапред припремљени план реорганизације Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад

4. Одлука о приступању промени Статута Града Новог Сада

5. Одлука о висини износа накнаде принудно постављеном професионалном управнику за послове управљања зградом на територији Града Новог Сада

6. Одлука о изменама и допуни Одлуке о одређивању органа надлежног за одлучивање о располагању покретним стварима у јавној својини Града Новог Сада

7. Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада

8. Одлука о измени и допуни Одлуке о такси превозу путника

9. Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања

10. Одлука о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2019. години

11. Одлука о Програму мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2018. годину

12. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2018. годину

13. Одлука о измени Одлуке о програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад” Нови Сад за 2018. годину

14. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад” Нови Сад за 2018. годину

15. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад за 2018. годину

16. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Пут” Нови Сад за 2018. годину

17. Одлука о постављању спомен-плоче Игњату Павласу у Новом Саду

18. Одлука о постављању спомен-обележја “Шајка” на Петроварадинској тврђави

19. План квалитета ваздуха у Агломерацији “Нови Сад” за период 2017-2021. године

20. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Центру за социјални рад Града Новог Сада

21. Извештај поводом захтева за давање аутентичог тумачења члана 37. Пословника Скупштине Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 64/16)

22. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Електротехничке школе “Михајло Пупин”, Нови Сад

– Решење о именовању чланице Школског одбора Основне школе “Јован Поповић, Нови Сад

– Решење о престанку дужности чланице Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о именовању чланице Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе “Васа Стајић”, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе “Вељко Влаховић”, Нови Сад