Članovi Saveta za ekonomski razvoj Grada na današnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2019. godinu i uputili ga Skupštini grada na razmatranje.

Prema Predlog rešenja, za realizaciju Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2019. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 115.818.211 dinara. Turistička organizacija Grada Novog Sada u 2019. godini realizovaće dve programske aktivnosti i jedan projekat, i to programske aktivnosti Upravljanje razvojem turizma i Promocija turističke ponude, odosno prijekat Turistička signalizacija.

Kao osnovni ciljevi Turističke organizacije Grada Novog Sada navedeno je promocija i razvoj turističkih proizvoda Grada Novog Sada i sprovođenje aktivnosti koje za cilj imaju povećanje turističkog prometa, potom pristup promociji turističke ponude Grada Novog Sada kao kompleksnoj i odgovornoj aktivnosti usmerenoj na povećanju broja dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista u Novi Sad i ostvarivanje većeg prihoda od turizma, informisanje domaće i strane javnosti o turističkoj ponudi Grada Novog Sada, koordiniranje aktivnosti i saradnje između privrednih i drugih subjekata u turizmu koji neposredno i posredno deluju na unapređenju i promociji turizma, obezbeđivanje informativno-propagandnog materijala kojima se promovišu turitičke vrednosti Novog Sada, organizovanje i učešće u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija, prikupljanje i objavljivanje informacija o celokupnoj turističkoj ponudi na teritoriji Grada Novog Sada, unapređenje rada turističko-informativnih centara sa ciljem informisanja turista kao i upoznavanja turista sa kvalitetom turističke ponude, podsticanje realizacije programa izgradnje turističke infrastrukture i uređenje prostora, učešće u izradi kao i realizacija domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma i prikupljanje i analiza podataka o turističkoj privredi Grada Novog Sada.