Na današnjoj sednici članovi Saveta za obrazovanje i sport Skupštine Grada Novog Sada većinom glasova usvojili su Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2019. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2019. godinu.

Programom investicionih aktivnosti ovog Preduzeća predviđena je vrednost investicionih radova u 2019. godini u iznosu od 15.100.000,00 dinara i obuhvata radove na zameni toplovoda na trasi TP2- borilačke dvorane, radove na zameni automatike podnog i radijatorskog grejanja, nabavku i ugradnju suvog transformatora 1000 kVA, nabavku automatskih čistača bazena, nabavku pokretnih košarkaških konstrukcija, nabavku aluminijumskih golova, kao i nabavku i ugradnju peščanog filtera malog bazena. U 2019. godini planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 565.750.000,00 dinara, ukupni rashodi u iznosu od 565.726.747,00 dinara, te je planirano da ovo preduzeće ostvari pozitivan neto rezultat. U strukturi prihoda u 2019. godini, dominantnu kategoriju prihoda čini prihod od zakupa u iznosu od 543.000.000,00 dinara. Prihod iz budžeta Grada za kapitalne subvencije planiran je u iznosu od 12.500.000,00 dinara. Ukupni planirani rashodi iznose 565.726.747,00 dinara sa značajnim udelom troškova energenata u iznosu od planiranih 145.145.000,00 dinara, zatim planirani troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda koji iznose 232.205.247,00 dinara i troškovi amortizacije koji se planiraju u iznosu od 92.000.000,00 dinara.

Savet je usvojio Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima Predškolska ustanova i osnovna škola. Razlog za donošenje ove Odluke jeste usaglašavanje sa Zakonom o javnoj svojini, kojim je   propisano da nosioci prava korišćenja imaju pravo da stvar daju na korišćenje drugom nosiocu prava korišćenja po prethodno pribavljenoj saglasnosti nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, koji i daje saglasnost za davanje na korišćenje i opredeljuje uslove pod kojima se stvar daje na korišćenje drugom nosiocu prava korišćenja.

 Na današnjoj sednici prihvaćen je i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izgradnji, održavanju i pružanju usluga Telekomunikacionog sistema Grada Novog Sada, kojom je predviđeno da JKP „Informatika“ Novi Sad, na osnovu analize potreba i u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava, utvrđuje programe izgradnje, održavanja i pružanja usluga Telekomunikacionog sistema koji su predviđeni u programu poslovanja preduzeća. Predviđeno je da se posebnim programom za potrebe javnih komunalnih preduzeća i drugih javnih preduzeća,  javnih službi, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač Grad ili se finansiraju sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada, a koji donosi Gradsko veće Grada Novog Sada, na predlog Nadzornog odbora JKP „Informatika“ Novi Sad, određuju servisi koji se uspostavljaju i koriste, određuju se korisnici servisa, objekat u kome se servisi uspostavljaju i koriste, kao i iznos neophodnih sredstava. Inicijativu za uspostavljanje i korišćenje navedenog servisa Preduzeću podnose korisnici servisa putem resorne gradske uprave i na osnovu svog posebnog akta.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini grada na dalje razmatranje.