На данашњој седници чланови Савета за образовање и спорт Скупштине Града Новог Сада већином гласова усвојили су Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину.

Програмом инвестиционих активности овог Предузећа предвиђена је вредност инвестиционих радова у 2019. години у износу од 15.100.000,00 динара и обухвата радове на замени топловода на траси ТП2- борилачке дворане, радове на замени аутоматике подног и радијаторског грејања, набавку и уградњу сувог трансформатора 1000 kVA, набавку аутоматских чистача базена, набавку покретних кошаркашких конструкција, набавку алуминијумских голова, као и набавку и уградњу пешчаног филтера малог базена. У 2019. години планирају се укупни приходи у износу од 565.750.000,00 динара, укупни расходи у износу од 565.726.747,00 динара, те је планирано да ово предузеће оствари позитиван нето резултат. У структури прихода у 2019. години, доминантну категорију прихода чини приход од закупа у износу од 543.000.000,00 динара. Приход из буџета Града за капиталне субвенције планиран је у износу од 12.500.000,00 динара. Укупни планирани расходи износе 565.726.747,00 динара са значајним уделом трошкова енергената у износу од планираних 145.145.000,00 динара, затим планирани трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који износе 232.205.247,00 динара и трошкови амортизације који се планирају у износу од 92.000.000,00 динара.

Савет је усвојио Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и основна школа. Разлог за доношење ове Одлуке јесте усаглашавање са Законом о јавној својини, којим је   прописано да носиоци права коришћења имају право да ствар дају на коришћење другом носиоцу права коришћења по претходно прибављеној сагласности надлежног органа јединице локалне самоуправе, који и даје сагласност за давање на коришћење и опредељује услове под којима се ствар даје на коришћење другом носиоцу права коришћења.

 На данашњој седници прихваћен је и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада, којом је предвиђено да ЈКП „Информатика“ Нови Сад, на основу анализе потреба и у зависности од расположивих финансијских средстава, утврђује програме изградње, одржавања и пружања услуга Телекомуникационог система који су предвиђени у програму пословања предузећа. Предвиђено је да се посебним програмом за потребе јавних комуналних предузећа и других јавних предузећа,  јавних служби, установа и других организација чији је оснивач Град или се финансирају средствима из буџета Града Новог Сада, а који доноси Градско веће Града Новог Сада, на предлог Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, одређују сервиси који се успостављају и користе, одређују се корисници сервиса, објекат у коме се сервиси успостављају и користе, као и износ неопходних средстава. Иницијативу за успостављање и коришћење наведеног сервиса Предузећу подносе корисници сервиса путем ресорне градске управе и на основу свог посебног акта.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини града на даље разматрање.