Danas je održana XLV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2018. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove

2. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2018. godinu

3. Odluka o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu

4. Kadrovski plan gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada za 2019. godinu

5. Odluka o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu

6. Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2019. godini

7. Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2019. godinu

8. Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu – tekuće subvencije

9. Odluka o Programu aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2019. godini

10. Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2019. godinu

11. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2019. godinu

12. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2019. godinu

13. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2019. godinu

14. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2019. godinu

15. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2019. godinu

16. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

17. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2019. godinu

18. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

19. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2019. godinu

20. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2019. godinu

21. Rešenje o davanju saglasnosti na Program investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2019. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada

22. Plan detaljne regulacije Mišeluka III u Novom Sadu

23. Odluka o izradi plana detaljne regulacije Podbare u Novom Sadu

24. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (usklađivanje zaštitne zone dalekovoda sa propisima i dr.)

25. Odluka o izradi plana generalne regulacije regionalne deponije i dalekovoda 110 kV TC Novi Sad 3- TS Novi Sad 4 u Novom Sadu

26. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet na Bulevaru Evrope, između ulica Laze Nančića i Servo Mihalja)

27. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na parceli broj 8550/1 KO Novi Sad I)

28. Odluka o izradi plana detaljne regulacije vikend-zone Artiljevo-Popovica u Sremskoj Kamenici

29. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje na ulaznim pravcima jugozapadno od državnog puta IIa-111 u KO Futog

30. Odluka o izradi plana detaljne regulacije radne zone Istok u Petrovaradinu

31. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje istočno od lokalnog puta Planta – Kisač i severno od železničke pruge Sombor (Bogojevo)-Novi Sad u Futogu

32. Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora za poslovanje u severnom delu Stepanovićeva

33. Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2018. godinu

34. Odluka o Opštem informacionom sistemu Grada Novog Sada

35. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izgradnji, održavanju i pružanju usluga Telekomunikacionog sistema Grada Novog Sada

36. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

37. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Novog Sada

38. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada

39. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada

40. Odluka o davanju podrške za učešće Grada Novog Sada u VII fazi Evropske mreže zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije

41. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima Predškolska ustanova i osnovna škola

42. Odluka o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredno zemljište za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu

43. Odluka o izmeni Odluke o Pravobranilaštvu Grada Novog Sada

44. Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Gradsko zelenilo“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

45. Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Čistoća“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Agencije za energetiku Grada Novog Sada

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2019. godinu

50. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2019. godine

51. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2019. godinu

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2019. godinu

53. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2019. godinu

54. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2019. godinu

55. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2019. godinu

56. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2019. godinu

57. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2019. godinu

58. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2019. godinu

59. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

60. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2019. godinu

61. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2019. godinu

62. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

63. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2019. godinu

64. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2019. godinu

65. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2019. godinu

66. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2019. godinu

67. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Pozorišta mladih, Novi Sad

68. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu

69. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2019. godinu

70. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“ , Kisač za 2019. godinu

71. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2019. godinu

72. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2019. godinu

73. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu

74. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2019. godinu

75. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2019. godinu

76. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2019. godinu

77. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu

78. Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad za 2019. godinu

79. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2019. godinu

80. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad o raspodeli neraspoređene dobiti iskazane na dan 31.12.2017. godine

81. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

82. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca

– Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

– Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Upravnog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Muzičke škole „Isidor Bajić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Muzičke škole „Isidor Bajić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za propise