Данас је одржана XLV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2018. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

2. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2018. годину

3. Одлука о буџету Града Новог Сада за 2019. годину

4. Кадровски план градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада за 2019. годину

5. Одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину

6. Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години

7. Одлука о Програму одржавања објеката путне привреде за 2019. годину

8. Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину – текуће субвенције

9. Одлука о Програму активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2019. години

10. Одлука о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2019. годину

11. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину

12. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2019. годину

13. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину

14. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину

15. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину

16. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

17. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину

18. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

19. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину

20. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину

21. Решење о давању сагласности на Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2019. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада

22. План детаљне регулације Мишелука III у Новом Саду

23. Одлука о изради плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду

24. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усклађивање заштитне зоне далековода са прописима и др.)

25. Одлука о изради плана генералне регулације регионалне депоније и далековода 110 kV TC Нови Сад 3- ТС Нови Сад 4 у Новом Саду

26. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет на Булевару Европе, између улица Лазе Нанчића и Серво Михаља)

27. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на парцели број 8550/1 КО Нови Сад I)

28. Одлука о изради плана детаљне регулације викенд-зоне Артиљево-Поповица у Сремској Каменици

29. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима југозападно од државног пута IIа-111 у КО Футог

30. Одлука о изради плана детаљне регулације радне зоне Исток у Петроварадину

31. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за пословање источно од локалног пута Планта – Кисач и северно од железничке пруге Сомбор (Богојево)-Нови Сад у Футогу

32. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за пословање у северном делу Степановићева

33. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2018. годину

34. Одлука о Општем информационом систему Града Новог Сада

35. Одлука о изменама и допунама Одлуке о изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог Сада

36. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

37. Одлука о изменама и допуни Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Новог Сада

38. Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању органа надлежног за одлучивање о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада

39. Одлука о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада

40. Одлука о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VII фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације

41. Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и основна школа

42. Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину

43. Одлука о измени Одлуке о Правобранилаштву Града Новог Сада

44. Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа

45. Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа

46. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

47. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

48. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Агенције за енергетику Града Новог Сада

49. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину

50. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. године

51. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2019. годину

52. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину

53. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2019. годину

54. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину

55. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2019. годину

56. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину

57. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину

58. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину

59. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

60. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину

61. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину

62. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

63. Решење о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом за 2019. годину

64. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2019. годину

65. Решење о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2019. годину

66. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2019. годину

67. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Позоришта младих, Нови Сад

68. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину

69. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2019. годину

70. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“ , Кисач за 2019. годину

71. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2019. годину

72. Решење о давању сагласности на Програм рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2019. годину

73. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину

74. Решење о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2019. годину

75. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2019. годину

76. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2019. годину

77. Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину

78. Решења о давању сагласности на Програм рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад за 2019. годину

79. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за 2019. годину

80. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о расподели нераспоређене добити исказане на дан 31.12.2017. године

81. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

82. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца

– Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

– Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности председника и члана Управног одбора Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и избору члана Комисије за прописе