Savet za međunacionalne odnose je na današnjoj sednici razmatrao Predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada.

3akonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da akt o mreži javnih osnovnih škola donosi skupština jedinice lokalne samouprave na osnovu kriterijuma koje utvrdi Vlada Republike Srbije. Takođe, propisano je da u jedinici lokalne samouprave u kojoj je u službenoj upotrebi i jezik i pismo nacionalne manjine, odnosno u kojoj se obrazovno-vaspitni rad izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine, da se akt o mreži javnih predškolskih ustanova i javnih osnovnih škola donosi uz prethodno pribavljeno mišnjenje nacionalnog saveta nacionalne manjine čiji je jezik i pismo u službenoj upotrebi u jedinici lokalne samouprave, odnosno čiji se jezik i pismo koristi u obrazovno-vaspitnom radu.

S tim u vezi, Gradsko veće Grada Novog Sada donelo je Elaborat o razvojnom planu mreže javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada za period od 2019. do 2023. odine, koji sadrži opšte podatke o Gradu Novom Sadu (geografski i demografski podaci, podaci o ekonomskom razvoju, podaci o kulturi, sportu), zatim podatke o broju dece rođene na teritoriji Grada Novog Sada, po godinama počev od 2014. godine zaključno sa 2018. godinom, podatke o broju učenika prvog razreda osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada počev od školske 2014/2015. godine zaključno sa školskom 2018/2019. godinom, podatke o broju odeljenja i učenika u školskoj 2018/2019. godini, organizaciju delatnosti osnovnog obrazovanja i vaspitanja u Novom Sadu, kao i četvorogodišnji plan razvoja mreže javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada. S obzirom na navedeno, na Predlog odluke o mreži javnih osnovnih Škola na teritoriji Grada Novog Sada, Gradska uprava za obrazovanje pribavila je mišljenja Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine.

Ovim Predlogom odluke utvrđuje se broj i prostorni raspored javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada, prema vrsti i strukturi. Takođe, propisuje se da se delatnost obrazovanja i vaspitanja, u osnovnom obrazovanju i vaspitanju obavlja u 39 ustanova, i to u 34 javne osnovne škole, jednoj javnoj školi za osnovno obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju, dve javne škole za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje, jednoj javnoj školi za osnovno baletsko obrazovanje i vaspitanje i jednoj javnoj školi za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih. Takođe, Predlogom odluke propisano je i da se na teritoriji Grada Novog Sada obavlja i delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja učenika VIІ i VІІІ razreda obdarenih za matematiku.