Савет за међунационалне односе је на данашњој седници разматрао Предлог одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Града Новог Сада.

3аконом о основама система образовања и васпитања прописано је да акт о мрежи јавних основних школа доноси скупштина јединице локалне самоуправе на основу критеријума које утврди Влада Републике Србије. Такође, прописано је да у јединици локалне самоуправе у којој је у службеној употреби и језик и писмо националне мањине, односно у којој се образовно-васпитни рад изводи на језику и писму националне мањине, да се акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа доноси уз претходно прибављено мишњење националног савета националне мањине чији је језик и писмо у службеној употреби у јединици локалне самоуправе, односно чији се језик и писмо користи у образовно-васпитном раду.

С тим у вези, Градско веће Града Новог Сада донело је Елаборат о развојном плану мреже јавних основних школа на територији Града Новог Сада за период од 2019. до 2023. одине, који садржи опште податке о Граду Новом Саду (географски и демографски подаци, подаци о економском развоју, подаци о култури, спорту), затим податке о броју деце рођене на територији Града Новог Сада, по годинама почев од 2014. године закључно са 2018. годином, податке о броју ученика првог разреда основних школа на територији Града Новог Сада почев од школске 2014/2015. године закључно са школском 2018/2019. годином, податке о броју одељења и ученика у школској 2018/2019. години, организацију делатности основног образовања и васпитања у Новом Саду, као и четворогодишњи план развоја мреже јавних основних школа на територији Града Новог Сада. С обзиром на наведено, на Предлог одлуке о мрежи јавних основних Школа на територији Града Новог Сада, Градска управа за образовање прибавила је мишљења Националног савета мађарске националне мањине, Националног савета словачке националне мањине и Националног савета русинске националне мањине.

Овим Предлогом одлуке утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа на територији Града Новог Сада, према врсти и структури. Такође, прописује се да се делатност образовања и васпитања, у основном образовању и васпитању обавља у 39 установа, и то у 34 јавне основне школе, једној јавној школи за основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју, две јавне школе за основно музичко образовање и васпитање, једној јавној школи за основно балетско образовање и васпитање и једној јавној школи за основно образовање и васпитање одраслих. Такође, Предлогом одлуке прописано је и да се на територији Града Новог Сада обавља и делатност основног образовања и васпитања ученика VIІ и VІІІ разреда обдарених за математику.